КОМПЮТРИ & ПЕРИФЕРИЯ
Общи условия за ползване

Това са нашите условия за ползване

www.SetStore.Bg е интернет страница, която представлява търговски център за електронна търговия, чийто собственик е фирма "Сеттрейд ЕООД". Сайтът има специализирана насоченост, а именно продажба на компютърна техника,битова техника, книги, и други стоки през интернет мрежата по индивидуална поръчка на клиента. Всички цени, посочени в този сайт, са с включено ДДС и не включват цена за доставка! Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите. "Сеттрейд ЕООД" си запазва правото да променя цените без да дължи предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Цветовете на всеки продукт са указани в текстовете към него. Всички запазени марки са притежание на техните собственици. Марката SetStore.Bg Online shop е собственост на фирма "Сеттрейд ЕООД" . Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без писмено съгласие от фирма "Сеттрейд ЕООД".

Дефиниции

"Потребител" е всеки, който е заредил в Интернет страницата на www.SetStore.Bg.

"Продукти" са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване.

"Поръчка" е индивидуалната заявка за закупуване на избрания Продукт при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя.

"Услуги" са всички действия, осъществявани от "Сеттрейд ЕООД" при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Продуктите от Сайта.

Преамбюл

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които www.SetStore.Bgпредоставя Услуги на Потребителите си посредством Сайта. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.SetStore.Bg на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация.

Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.

Предмет на Общите условия

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от www.SetStore.Bg чрез Сайта.

Стоки, обект на продажба

Обект на продажба са Продуктите, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя.

Продуктите, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. www.SetStore.Bgне носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените Продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Продукт/Продукти се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството им.

Рекламация

Клиент, поръчал стока, може да откаже получаването след доставка само в следните случаи: Когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, Продуктът/Продуктите подлежат на рекламация.

Купувачът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 14-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите.

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Продукти от Сайта по реда и условията, посочени в него.Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка. Потребителят има право на доставка на заявения Продукт/Продукти и на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта. Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин. Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на "Сеттрейд ЕООД" Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:

- да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от "Сеттрейд ЕООД" Услуги;

- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

- да уведомява незабавно "Сеттрейд ЕООД" и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;

- да не извършва злоумишлени действия.

Права и задължения на SetStore.Bg

"Сеттрейд ЕООД" няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.

"Сеттрейд ЕООД" има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на www.SetStore.Bgили направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на "Сеттрейд ЕООД", както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

"Сеттрейд ЕООД" има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на "Сеттрейд ЕООД", да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. "Сеттрейд ЕООД" не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез "Сеттрейд ЕООД".

"Сеттрейд ЕООД" може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. "Сеттрейд ЕООД" не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на www.SetStore.Bgи трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.

"Сеттрейд ЕООД" не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.SetStore.Bgвъв връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за "Сеттрейд ЕООД".

Потребителят е длъжен да обезщети "Сеттрейд ЕООД" и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез "Сеттрейд ЕООД" в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

Изменение на Общите условия 

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от "Сеттрейд ЕООД", като същият се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения - за запознаване с тях. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то "Сеттрейд ЕООД" има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

Уведомления 

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

ВАЖНО:

При доставка, клиентът е длъжен да отвори пратката и да провери дали е запазена нейната цялост В ПРИСЪСТВИЕТО на куриера. Ако продуктът е счупен или наранен, необходимо е задължително да го обяви на куриера в момента на доставката. В противен случай, стойността на пратката и на доставката остават за сметка на клиента. "Сеттрейд ЕООД" не носи отговорност за повредени пратки, които не са обявени в присъствието на куриер.

Ако клиентът не хареса поръчаната от него стока, той има право да я замени с друга стока по негово желание, или да я върне в офиса на "Сеттрейд ЕООД", като доставката е изцяло за негова сметка. При получаване на пратка, преди да впишете своето име и подпис като получател на пратката, се уверете в целостта на опаковката на пратката. В случай на констатирани увреждания на пратката и опаковката, съвместно с куриера, се съставя констативен протокол в два екземпляра по един за всяка от страните, в който се описва вида, състоянието на опаковката и наличното съдържание на пратката. Рекламации следва да се предявяват в момента на получаване на пратката, преди да сте приели пратката от куриера.